Meaning of the Sanskrit Word: skandhe

  skandhe—on the shoulders    Adi 4.25, Adi 14.38, Madhya 8.177, Madhya 13.91, Antya 7.30, Antya 14.24
  skandhe—on His shoulders    Adi 6.63
  skandhe—on the branches    Adi 12.7
  skandhe—the trunk    Antya 1.146
  dui-skandhe—in two trunks    Adi 9.22
  ekādaśa skandhe—in the Eleventh Canto of Śrīmad-Bhāgavatam    Madhya 22.71
  ekādaśa-skandhe—in the Eleventh Canto of Śrīmad-Bhāgavatam    Madhya 24.119
  mora skandhe—upon My shoulder    Antya 14.29
  nija-skandhe—on their shoulders    Madhya 15.18
  sei skandhe—on that branch    Adi 12.6
  tāṅra skandhe—on the shoulders of Murāri Gupta    Adi 17.19
  tāra skandhe—on his shoulder    Adi 17.100

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z