Meaning of the Sanskrit Word: skandha

  skandha—trunk    SB 4.31.14, SB 10.10.27, Adi 9.11, Adi 9.12, Adi 12.68, Madhya 22.63
  skandha—of the trunk    SB 8.5.49, Adi 11.8, Adi 12.77
  skandha—shoulders    SB 4.24.49
  skandha—trunks    Adi 9.21
  skandha—branch    Adi 11.4
  skandha—main branch    Adi 11.5
  skandha—big branch    Adi 12.3
  skandha—branches    Adi 12.5
  skandha—the trunk    Adi 12.69
  skandha—of the shoulders    Madhya 13.9
  advaita-skandha—the branch known as Advaita Ācārya    Adi 12.66
  advaita-skandha—the trunk known as Advaita Prabhu    Adi 17.324
  dvitīya skandha—the second big branch    Adi 12.4

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z