Meaning of the Sanskrit Word: sisira

  çiçira—dew    SB 4.21.19
  çiçira—taking away all miseries    SB 5.5.31
  çiçira—cool    SB 6.9.41

Compound Sanskrit Words Containing: sisira

  çiçira-çänta—which is so peaceful and cool    SB 5.8.25
  kusumbha-vaikaìka-triküöa-çiçira-pataìga-rucaka-niñadha-çinéväsa—the names of mountains    SB 5.16.26