Meaning of the Sanskrit Word: satvatah

  satvatah—Satvata    SB 9.24.6-8
  satvatah—devotees, or own men    SB 3.2.9
  satvatah—pure devotees.    SB 9.9.49

Compound Sanskrit Words Containing: satvatah

  jayantah srutadevah ca puspadantah atha satvatah—Jayanta, Srutadeva, Puspadanta and Satvata    SB 8.21.16-17