Meaning of the Sanskrit Word: sarvasah

  sarvasah—in all respects.    Bg 3.23, Bg 4.11, Bg 10.2, Bg 13.30, SB 7.2.41, SB 7.10.22, Adi 4.20, Adi 4.178, Madhya 8.91
  sarvasah—all    Bg 1.16-18
  sarvasah—altogether    Bg 2.58
  sarvasah—all around    Bg 2.68
  sarvasah—all kinds of    Bg 3.27
  sarvasah—on all sides    SB 4.4.6
  sarvasah—everywhere.    SB 4.14.6
  sarvasah—all.    SB 5.20.45
  sarvasah—all professions or occupational duties.    SB 7.11.17
  sarvasah—all of them    SB 8.5.17-18

Can't find any compound Sanskrit words containing sarvasah.