Meaning of the Sanskrit Word: sarovara

  sarovara—the lake    Madhya 9.78
  sarovara akṣaya—a transcendental eternal lake    Madhya 25.271
  sarovara-abhyāsam—to the bank of the lake    SB 8.2.23-24
  sumanaḥ-sarovara—to the lake known as Sumanaḥ    Madhya 18.15

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z