Meaning of the Sanskrit Word: sanatane

  sanatane—unto Sanatana Gosvami    Madhya 20.79, Madhya 21.147, Madhya 24.346, Madhya 24.347, Madhya 24.351, Madhya 25.213, Antya 4.22, Antya 4.54, Antya 4.93, Antya 4.204 (and more...)
  sanatane—Sanatana Gosvami    Madhya 20.72, Antya 4.19, Antya 13.49
  sanatane—to Sanatana    Madhya 20.19, Antya 13.65
  sanatane—unto Sanatana    Madhya 20.76, Madhya 25.218
  sanatane—from Sanatana Gosvami    Antya 4.24, Antya 4.117
  sanatane—in the matter of eternal truth    SB 2.2.32
  sanatane—your elder brother, Sanatana Gosvami.    Antya 1.217
  sanatane—Sanatana.    Antya 4.107
  sanatane—in Sanatana Gosvami.    Antya 4.212

Compound Sanskrit Words Containing: sanatane

  kahiha sanatane—inform Sanatana Gosvami    Antya 13.40
  milila sanatane—he met Sanatana Gosvami    Antya 13.44
  rupa-sanatane—to Srila Rupa Gosvami and Srila Sanatana Gosvami.    Madhya 19.122
  rupa-sanatane—of Rupa Gosvami and Sanatana Gosvami.    Antya 13.125
  sanatane bhiksa deha—give Sanatana also lunch    Madhya 20.73
  sanatane dekhi—seeing Sanatana Gosvami    Antya 4.18
  sanatane dila—delivered to Sanatana.    Madhya 20.75
  sanatane kahe—he said to Sanatana Gosvami    Madhya 19.28
  sanatane kahila—he advised Sanatana Gosvami    Madhya 25.182