Meaning of the Sanskrit Word: sammarjana

  sammārjana—cleansing.    Madhya 11.158, Madhya 12.90, Madhya 13.15, Madhya 20.55
  sammārjana—by cleaning    SB 7.11.26-27
  sammārjana—washing.    Madhya 12.86
  sammārjana—mopping    Madhya 12.104
  guṇḍicā-gṛha-sammārjana—washing of the Guṇḍicā temple    Madhya 1.143
  gātra sammārjana—cleansing the whole body.    Antya 5.17

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z