Meaning of the Sanskrit Word: sambhrtah

  sambhrtah—particularly served    SB 2.6.5
  sambhrtah—were arranged    SB 2.6.27

Compound Sanskrit Words Containing: sambhrtah

  akhila-sara-sambhrtah—the Supreme Personality of Godhead, the essence of all creation    SB 8.18.20