Meaning of the Sanskrit Word: sambhrta

  sambhṛta—collected    SB 1.12.34
  sambhṛta—executed    SB 2.6.28
  sambhṛta—intensified    SB 3.16.26
  sambhṛta—equipped with    SB 4.21.4
  sambhṛta—endowed with    SB 5.1.29
  sambhṛta-tejasam—in full effulgence    SB 7.8.34

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z