Meaning of the Sanskrit Word: sambhoga

  sambhoga—enjoyment    Adi 4.166, Adi 17.4
  sambhoga—of meeting (enjoyment together)    Madhya 23.62

Compound Sanskrit Words Containing: sambhoga

  sambhoga-sadhana—brings about the enjoyment.    Adi 4.182