Meaning of the Sanskrit Word: samacara

  samacara—news    Madhya 1.123, Madhya 10.89, Madhya 19.12, Antya 12.39
  samacara—news.    Madhya 6.20, Madhya 10.79, Antya 18.45
  samacara—do it perfectly.    Bg 3.9
  samacara—perform    Bg 3.19
  samacara—the narration.    Madhya 7.53
  samacara—information    Antya 3.127
  samacara—the news    Antya 12.150

Compound Sanskrit Words Containing: samacara

  subha samacara—this auspicious news    Madhya 10.73
  kaha samacara—what is the news    Antya 11.47
  kahe samacara—he delivered this news.    Madhya 10.76
  saba samacara—all information    Antya 3.117