Meaning of the Sanskrit Word: sahita

  sahita—with    Madhya 1.85, Madhya 3.127, Antya 3.161, Antya 15.96
  sahita—along with    Adi 7.108, Adi 13.42

Compound Sanskrit Words Containing: sahita

  prabhura sahita—with Sri Caitanya Mahaprabhu    Madhya 10.27, Madhya 16.47
  srivasa-sahita—with Srivasa Thakura    Madhya 14.81
  daduka-sahita—with the shackles    Madhya 20.12
  gana-sahita—with His associates    Madhya 6.110
  ganera sahita—with associates.    Antya 10.138
  grha-sahita—with his house    Madhya 10.32
  jana sahita—with the prince    Antya 9.124
  karpura-sahita—with the camphor    Madhya 4.159
  mleccha-sahita—with the Mohammedan    Antya 6.34
  mukunda-sahita—with Mukunda Datta    Madhya 6.19
  mukunda-sahita—along with Mukunda    Madhya 6.115
  namera sahita—with the name    Antya 11.56
  patni-sahita—with his wife    Antya 16.16
  saba sahita—with all of them    Madhya 6.32
  sabara sahita—with everyone    Madhya 16.247
  sva-bhakta-sahita—with His devotees.    Madhya 5.134
  sva-gana-sahita—with His associates    Antya 7.141
  svagana-sahita—along with his personal associates.    Madhya 11.236
  svarupa-sahita—with Svarupa Damodara Gosvami    Madhya 16.77
  tomara sahita—with you    Antya 3.107
  vamsa-sahita—with all the family members    Madhya 7.122
  amara sahita—with Me.    Madhya 10.63