Meaning of the Sanskrit Word: sahah

  sahah—mental strength    SB 5.20.6, SB 7.3.23
  sahah—the strength of the mind    SB 6.12.9, SB 7.8.8
  sahah—power    SB 1.15.15
  sahah—determination    SB 1.16.26-30
  sahah—fat    SB 2.5.26-29
  sahah—mental force    SB 2.10.15
  sahah—strength    SB 4.5.5
  sahah—Saha    SB 6.6.12
  sahah—the basic principle of life    SB 8.5.37
  sahah—energy    SB 8.15.27

Compound Sanskrit Words Containing: sahah

  sarva-sahah—all-powerful    SB 9.5.9