Meaning of the Sanskrit Word: sah

  sah—he    Bg 1.27, Bg 2.15, Bg 2.21, Bg 3.6, Bg 3.7, Bg 3.21, Bg 4.9, Bg 4.14, Bg 4.18, Bg 5.3 (and more...)
  sah—that    Bg 1.13, Bg 1.19, Bg 5.21, Bg 17.3, Bg 18.8, Bg 18.9, SB 1.2.6, SB 1.2.30, SB 1.3.6, SB 1.3.32 (and more...)
  sah—that person    Bg 2.70, SB 3.16.6, SB 4.11.12, SB 4.23.31, SB 5.26.8, SB 5.26.28, SB 5.26.38, SB 6.1.7, SB 6.1.45, SB 6.4.14 (and more...)
  sah—such a person    SB 1.13.26, SB 4.8.33, SB 4.20.8, SB 5.5.18, SB 5.26.10, SB 5.26.14, SB 5.26.17, SB 5.26.18, SB 6.2.5-6, SB 6.2.29 (and more...)
  sah—the Supreme Personality of Godhead    SB 3.19.1, SB 4.9.4, SB 5.15.13, SB 6.4.27-28, SB 6.4.29, SB 6.4.35-39, SB 7.5.12, SB 7.15.76, SB 7.15.77, SB 8.1.13 (and more...)
  sah—He (the Lord)    SB 1.10.31, SB 2.5.35, SB 2.6.18, SB 2.7.5, SB 2.7.36, SB 2.10.10, SB 3.3.13, SB 3.6.1, SB 3.9.25, SB 7.9.8 (and more...)
  sah—He (the Supreme Personality of Godhead)    SB 1.11.35, SB 4.20.32, SB 6.9.23, SB 6.9.38, SB 7.2.38, SB 7.8.8, SB 8.5.23, SB 8.5.40, SB 8.5.45, SB 10.1.22 (and more...)
  sah—he.    Bg 3.42, Bg 4.20, Bg 9.30, Bg 17.3, SB 3.23.56, SB 3.29.22, SB 8.1.9, SB 9.16.6, SB 9.22.12-13, Madhya 20.97
  sah—he (Hiranyakasipu)    SB 7.3.2, SB 7.3.24, SB 7.4.5-7, SB 7.4.15, SB 7.4.19, SB 7.8.16, SB 7.8.26, SB 7.8.46, SB 7.8.49, SB 7.8.50
  sah—the Supreme Lord    SB 1.3.36, SB 1.13.49, SB 3.8.11, SB 3.16.19, SB 3.16.21, SB 4.9.26, SB 8.7.9, SB 8.24.57, SB 10.8.43
  sah—the King    SB 1.18.30, SB 1.19.7, SB 4.15.13, SB 4.22.41, SB 4.28.30, SB 8.24.15, SB 8.24.19, SB 8.24.23, SB 9.6.10
  sah—he (Brahma)    SB 3.8.19, SB 3.8.33, SB 3.9.26, SB 3.12.6, SB 3.12.33, SB 3.12.36, SB 4.6.8, SB 5.5.21-22
  sah—Lord Brahma    SB 3.20.17, SB 3.20.25, SB 3.20.44, SB 3.20.45, SB 3.20.49, SB 3.20.50, SB 8.5.19-20
  sah—the Lord    SB 2.7.42, SB 3.3.1, SB 3.18.8, SB 3.18.17, SB 3.19.31, SB 8.24.44
  sah—he (Bali Maharaja)    SB 8.15.3, SB 8.15.7, SB 8.15.23, SB 8.15.35, SB 8.18.28, SB 8.19.28
  sah—he, the King    SB 1.19.4, SB 9.5.24, SB 9.6.39-40, SB 9.8.2, SB 9.9.38
  sah—Lord Siva    SB 4.6.40, SB 4.24.26, SB 8.12.12, SB 8.12.28, SB 8.12.35
  sah—he (the King)    SB 1.19.4, SB 6.14.50-51, SB 8.24.39, SB 9.9.37
  sah—that very person    SB 3.33.3, SB 3.33.4, SB 4.17.19, SB 4.29.55
  sah—he (Daksa)    SB 4.2.17, SB 4.2.19, SB 4.2.23, SB 4.3.3
  sah—Dhruva Maharaja    SB 4.8.79, SB 4.9.2, SB 4.9.5, SB 4.10.8
  sah—he (Indra)    SB 6.13.15, SB 6.13.21, SB 8.10.42, SB 8.11.28
  sah—he (Prahlada Maharaja)    SB 7.4.42, SB 7.5.54, SB 7.9.6, SB 8.22.10
  sah—he (Vasudeva)    SB 8.16.21, SB 10.1.57, SB 10.2.17, SB 10.6.32
  sah—he (Maharaja Ambarisa)    SB 9.4.18-20, SB 9.5.2, SB 9.5.25, Madhya 22.137-139
  sah—Durvasa Muni    SB 9.4.37, SB 9.4.46, SB 9.4.51, SB 9.4.52
  sah—he, Varuna    SB 9.7.10, SB 9.7.11, SB 9.7.12, SB 9.7.14
  sah—he, Hariscandra    SB 9.7.11, SB 9.7.12, SB 9.7.13, SB 9.7.14
  sah—such    Bg 6.32, Bg 7.19, Madhya 3.6
  sah—He (Lord Krsna)    SB 3.2.29, SB 9.24.67, Madhya 8.107
  sah—Hiranyaksa    SB 3.19.4, SB 3.19.10, SB 3.19.15
  sah—he (Kardama)    SB 3.22.21, SB 3.23.4-5, SB 3.24.42
  sah—he (Lord Siva)    SB 4.5.2, SB 5.5.21-22, SB 9.1.38-39
  sah—he (Virabhadra)    SB 4.5.5, SB 4.5.6, SB 4.5.24
  sah—he (Dhruva Maharaja)    SB 4.9.27, SB 4.9.60, SB 4.11.5
  sah—King Prthu    SB 4.19.39, SB 4.21.7, SB 4.22.52
  sah—he (Lord Brahma)    SB 5.1.8, SB 7.9.34, SB 7.9.35
  sah—he (Maharaja Bharata)    SB 5.8.26, SB 9.20.24-26, SB 9.20.33
  sah—he, Vasistha    SB 9.1.37, SB 9.13.1, SB 9.13.2
  sah—He, Lord Ramacandra    SB 9.10.12, SB 9.10.45-46, SB 9.11.22
  sah—he, Pururava    SB 9.14.17-18, SB 9.14.33, SB 9.14.44-45
  sah—he (Kamsa)    SB 10.1.35, SB 10.1.46, SB 10.1.68
  sah—he is    Bg 12.17, SB 1.13.27
  sah—He alone    SB 1.3.38, SB 1.5.38
  sah—he (Sukadeva Gosvami)    SB 1.4.8, SB 2.8.27
  sah—He (Krsna)    SB 1.10.21, SB 3.4.3
  sah—Dhrtarastra    SB 1.13.33, SB 1.13.53
  sah—he (the devotee)    SB 2.2.30, SB 7.9.10
  sah—He (the Personality of Godhead)    SB 2.7.14, SB 3.5.6
  sah—he (Vidura)    SB 3.1.16, SB 3.1.17
  sah—Vidura    SB 3.1.22, SB 3.4.24
  sah—Uddhava    SB 3.2.3, SB 3.2.4
  sah—the Personality of Godhead    SB 3.5.16, SB 3.5.24
  sah—that demon    SB 3.19.7, SB 10.11.43
  sah—myself    SB 3.21.15, SB 4.7.51
  sah—You    SB 4.7.30, SB 4.30.31
  sah—Dhruva    SB 4.10.21, SB 4.12.35
  sah—King Indra    SB 4.19.17, SB 4.19.21
  sah—that King Puranjana    SB 4.25.11, SB 4.25.13
  sah—such a devotee    SB 4.29.46, Madhya 25.128
  sah—he (the conditioned soul)    SB 5.14.1, SB 5.14.14
  sah—that conditioned soul    SB 5.14.12, SB 5.14.20
  sah—that mountain    SB 5.20.37, SB 8.2.4
  sah—he (Ajamila)    SB 6.2.40, SB 6.2.45
  sah—Prajapati Daksa    SB 6.5.1, SB 6.5.24
  sah—he (Visvarupa)    SB 6.9.2, SB 6.9.3
  sah—he (Vrtrasura)    SB 6.11.12, SB 6.11.13
  sah—he (King Citraketu)    SB 6.14.22, SB 6.17.4-5
  sah—he (Citraketu)    SB 6.17.2-3, SB 6.17.37
  sah—he (the leader of the elephants)    SB 8.2.23-24, SB 8.2.26
  sah—Your Lordship    SB 8.12.11, SB 10.3.28
  sah—Kasyapa Muni    SB 8.16.3, SB 8.17.22
  sah—He (Lord Visnu)    SB 8.19.10, SB 10.4.42
  sah—Sudyumna    SB 9.1.23-24, SB 9.1.38-39
  sah—he, Saubhari Muni    SB 9.6.41-42, SB 9.6.49
  sah—he, Kartaviryarjuna    SB 9.15.23, SB 9.15.25
  sah—Maharaja Yayati    SB 9.19.1, SB 9.19.25
  sah—that he-goat    SB 9.19.5-6, SB 9.19.9
  sah—he (King Rantideva)    SB 9.21.9, SB 9.21.16
  sah—all    Bg 2.71
  sah—is he.    Bg 3.12
  sah—one who does so    Bg 3.16
  sah—that knowledge    Bg 4.2
  sah—the same ancient    Bg 4.3
  sah—he is.    Bg 5.27-28
  sah—that yoga system    Bg 6.24
  sah—they    Bg 8.19
  sah—which    Bg 8.20
  sah—anyone    Bg 12.15
  sah—the son of Vyasadeva    SB 1.3.42
  sah—that very thing    SB 1.3.44
  sah—thus    SB 1.5.6
  sah—that Transcendence    SB 1.7.24
  sah—child Pariksit    SB 1.12.7
  sah—the very same    SB 1.15.21
  sah—the boy    SB 1.18.40
  sah—he (the muni)    SB 1.18.49
  sah—Sri Sukadeva Gosvami    SB 1.19.30
  sah—He (the Supreme Person)    SB 2.1.39
  sah—the very same thing    SB 2.5.24
  sah—he (Brahmaji)    SB 2.9.39
  sah—he, Vidura    SB 3.1.25
  sah—Maharaja Yudhisthira    SB 3.3.18
  sah—so myself    SB 3.4.20
  sah—mahat-tattva    SB 3.5.28
  sah—he (Maitreya Muni)    SB 3.7.8
  sah—Brahma    SB 3.8.16
  sah—they are    SB 3.10.21
  sah—he (Manu)    SB 3.12.56
  sah—therefore that obedient son    SB 3.13.11
  sah—Daksa    SB 3.14.14
  sah—Varuna    SB 3.17.29
  sah—the demon    SB 3.18.13
  sah—that Hiranyaksa    SB 3.19.4
  sah—it    SB 3.20.15
  sah—the Supreme Lord, Hari    SB 3.20.28
  sah—Kardama Muni    SB 3.21.4
  sah—that Kardama Muni    SB 3.21.9
  sah—Svayambhuva Manu    SB 3.21.26
  sah—yourself    SB 3.22.8
  sah—he (Emperor Manu)    SB 3.22.22
  sah—he (Svayambhuva Manu)    SB 3.22.36
  sah—the sage    SB 3.23.36-37
  sah—the same thing    SB 3.23.55
  sah—the sage Kardama    SB 3.24.26
  sah—the living entity    SB 3.26.5
  sah—that very living entity    SB 3.27.2
  sah—the yogi    SB 3.28.36
  sah—this    SB 3.29.14
  sah—the pure devotee    SB 3.32.25
  sah—he (Agastya)    SB 4.1.36
  sah—that insult    SB 4.3.25
  sah—that banyan tree    SB 4.6.32
  sah—King Daksa    SB 4.7.16
  sah—that same person    SB 4.7.47
  sah—the    SB 4.11.18
  sah—he (Dhruva)    SB 4.12.9
  sah—his son Utkala    SB 4.13.7
  sah—he (Sarvateja)    SB 4.13.15-16
  sah—that boy of the name Vena    SB 4.13.40
  sah—King Vena    SB 4.14.4
  sah—that spiritual life    SB 4.14.16
  sah—the aforesaid    SB 4.19.38
  sah—he (King Prthu)    SB 4.21.9
  sah—that king.    SB 4.21.24
  sah—King Puranjana    SB 4.26.1-3
  sah—King Malayadhvaja    SB 4.28.40
  sah—that swan    SB 4.28.55
  sah—he (the individual soul)    SB 4.28.64
  sah—he (one who is not self-controlled)    SB 5.1.17
  sah—he (Maharaja Priyavrata)    SB 5.1.36
  sah—he (King Agnidhra)    SB 5.2.2
  sah—that King (Maharaja Bharata)    SB 5.7.4
  sah—Maharaja Bharata    SB 5.7.6
  sah—Bharata Maharaja    SB 5.7.11
  sah—that calf    SB 5.8.16
  sah—he (Jada Bharata)    SB 5.9.5
  sah—he (Maharaja Rahugana)    SB 5.10.15
  sah—that Supreme Personality of Godhead or His incarnation Kapiladeva    SB 5.10.20
  sah—the living being    SB 5.13.14
  sah—that brahmana    SB 5.13.24
  sah—the self-realized devotee (Sri Sukadeva Gosvami)    SB 5.14.1
  sah—that King Gaya    SB 5.15.7
  sah—therefore he    SB 5.18.20
  sah—that Manu    SB 5.18.24
  sah—the sun-god    SB 5.21.19
  sah—Sukadeva Gosvami    SB 5.22.2
  sah—that portion    SB 5.22.5
  sah—he (Venus)    SB 5.22.12
  sah—that planet of Dhruva Maharaja    SB 5.23.2
  sah—that person, king or government officer    SB 5.26.16
  sah—that Ajamila    SB 6.1.27
  sah—that person (Ajamila)    SB 6.1.28-29
  sah—that position    SB 6.1.55
  sah—he (the great man)    SB 6.2.4
  sah—that Lord Brahma    SB 6.4.49-50
  sah—the moon-god    SB 6.6.23
  sah—he (Vrtra)    SB 6.9.19
  sah—he (King Indra)    SB 6.12.25
  sah—he (Nahusa)    SB 6.13.16
  sah—he (Angira Rsi)    SB 6.14.27
  sah—that system of religion    SB 6.16.41
  sah—he (that hunter)    SB 7.2.56
  sah—Hiranyakasipu    SB 7.3.23
  sah—he (Hiranyakasipu, the King of the Daityas)    SB 7.8.18
  sah—that one (the supreme independent person who, through His external energy, has created the material mind, which is the cause of all suffering in this material world)    SB 7.9.22
  sah—he (my father)    SB 7.9.23
  sah—the same personality    SB 7.9.38
  sah—that (Supreme Personality of Godhead, Krsna)    SB 7.10.49
  sah—that (great demon Maya Danava)    SB 7.10.54-55
  sah—whether that person    SB 7.13.14
  sah—that saintly person (lying down)    SB 7.13.20
  sah—He (Satyasena)    SB 8.1.26
  sah—that same Supreme Personality of Godhead    SB 8.3.7
  sah—he (Gajendra)    SB 8.3.32
  sah—he (King Huhu)    SB 8.4.5
  sah—this elephant (Gajendra)    SB 8.4.7
  sah—that Indradyumna Maharaja    SB 8.4.8
  sah—someone    SB 8.5.6
  sah—he (Garuda)    SB 8.6.39
  sah—he, so celebrated    SB 8.10.16-18
  sah—I am the same powerful person    SB 8.11.6
  sah—Jambhasura    SB 8.11.14
  sah—He (the Supreme Lord)    SB 8.16.22
  sah—Kasyapa    SB 8.17.23
  sah—He (Vamanadeva)    SB 8.18.18
  sah—that Hiranyakasipu    SB 8.19.11
  sah—such a person as I am    SB 8.20.3
  sah—that time factor    SB 8.21.21
  sah—Prahlada Maharaja    SB 8.22.15
  sah—the fish    SB 8.24.21
  sah—His Lordship    SB 8.24.43
  sah—His Lordship the Supreme Personality of Godhead    SB 8.24.47
  sah—that Sraddhadeva    SB 9.1.11-12
  sah—Vasistha    SB 9.1.21
  sah—he (Budha)    SB 9.1.35
  sah—Revata    SB 9.3.28
  sah—he (Nabhaga)    SB 9.4.4-5
  sah—he (Ambarisa Maharaja)    SB 9.4.26
  sah—the King.    SB 9.4.41
  sah—he, Durvasa Muni    SB 9.5.13
  sah—he (Durvasa)    SB 9.5.19
  sah—that king (Maharaja Iksvaku)    SB 9.6.6
  sah—Vikuksi    SB 9.6.7
  sah—Maharaja Iksvaku    SB 9.6.10
  sah—he, Puranjaya    SB 9.6.15-16
  sah—he, Saubhari Rsi    SB 9.6.45-46
  sah—that Hariscandra    SB 9.7.8
  sah—he, Rohita    SB 9.7.18
  sah—he, Maharaja Sagara    SB 9.8.7
  sah—that brother    SB 9.9.20-21
  sah—that Saudasa    SB 9.9.23-24
  sah—he, the brahmana    SB 9.9.30
  sah—a son    SB 9.9.39
  sah—such a personality    SB 9.10.14
  sah—that arrow    SB 9.10.23
  sah—he, Ravana    SB 9.10.23
  sah—He (Lord Ramacandra).    SB 9.11.2
  sah—He, the Lord    SB 9.11.24
  sah—he, Soma    SB 9.14.4
  sah—he (Soma, the moon-god)    SB 9.14.5
  sah—he, King Pururava    SB 9.14.40
  sah—he (Pururava)    SB 9.14.42
  sah—the fire    SB 9.14.46
  sah—he (Rcika)    SB 9.15.8
  sah—he (Jamadagni)    SB 9.15.24
  sah—he, Lord Parasurama    SB 9.16.17
  sah—he, Jamadagni    SB 9.16.24
  sah—the middle son of Visvamitra    SB 9.16.34
  sah—that Dyuman    SB 9.17.6
  sah—he (Sukracarya)    SB 9.18.25
  sah—that father (Yayati)    SB 9.18.45
  sah—King Yayati    SB 9.19.24
  sah—the father    SB 9.20.21
  sah—the son    SB 9.20.21
  sah—the Kingís son    SB 9.20.23
  sah—he (Rantideva)    SB 9.21.6
  sah—he (King Nipa)    SB 9.21.25
  sah—that Brahmadatta    SB 9.21.25
  sah—he (Devapi)    SB 9.22.16-17
  sah—he (Janamejaya)    SB 9.22.36
  sah—he (Rsyasrnga)    SB 9.23.7-10
  sah—that son    SB 9.23.38
  sah—he (Sura)    SB 9.24.28-31
  sah—he (the sun-god)    SB 9.24.35
  sah—one such as your good self    SB 10.1.37
  sah—a person (Kamsa)    SB 10.1.44
  sah—he (Vasudeva, also known as Anakadundubhi)    SB 10.3.11
  sah—he (that uncivilized Kamsa)    SB 10.3.22
  sah—that Supreme Person    SB 10.3.24
  sah—he (King Kamsa)    SB 10.4.3
  sah—that person (Kamsa)    SB 10.4.16
  sah—the monkey    SB 10.8.29
  sah—he (Drona)    SB 10.8.50
  sah—the same Supreme    SB 10.10.34-35
  sah—that creature    SB 10.11.48
  sah—Lord Krsna    SB 10.11.51
  sah—he (Aghasura)    SB 10.12.14
  sah—Aghasura    SB 10.12.16
  sah—Krsna    SB 10.13.21
  sah—Krsna Himself    SB 10.13.27
  sah—He (Baladeva).    SB 10.13.38
  sah—He (Laksmana, the brother of Lord Ramacandra)    Madhya 10.145
  sah—Lord Sri Caitanya Mahaprabhu    Madhya 11.47
  sah—He, Sri Caitanya Mahaprabhu.    Madhya 14.1
  sah—that (having the above symptoms)    Madhya 19.174
  sah—he (the serpent)    Madhya 25.77
  sah—that personality    NoI 1

Compound Sanskrit Words Containing: sah

  sah api—he also    Bg 18.71, SB 5.20.25, SB 6.9.49
  sah aham—I myself    SB 3.31.12, SB 3.31.20
  sah aham—I am the same Arjuna    SB 1.15.21
  sah aham—myself (the great Brahma)    SB 2.6.35
  sah aham—therefore, I    SB 3.1.42
  sah aham—thus myself    SB 3.4.21
  sah aham—that also I    SB 3.8.9
  sah asi—so You are    Madhya 15.11
  sah asmi—I am that.    SB 4.22.37
  sah ayam—therefore, this thunderbolt    SB 8.11.36
  sah bhagavan—the worshipful Lord Brahma    SB 3.20.24
  sah ca—he also    SB 5.9.9-10
  sah caitanyah—that Lord Sri Caitanya Mahaprabhu    Madhya 13.207
  sah esah—that same Supreme Personality of Godhead    SB 3.26.4
  sah esah bhagavan—the same Personality of Godhead, Krsna, who is Parabrahman    SB 7.10.51
  sah eva—that very same    SB 3.24.29
  sah eva—that same    SB 3.25.20
  sah eva—that very dream    SB 3.27.25
  sah me gatih—He is therefore my only shelter (I am simply instrumental).    SB 10.8.42
  sah me priyah—he is dear to Me.    Bg 12.13-14
  sah svayam—himself    SB 5.20.31
  sah tvam—Your Lordship, who are the same person, the Transcendence    SB 10.3.20