Meaning of the Sanskrit Word: sadhvi

  sadhvi—the chaste woman    SB 3.23.1, SB 8.22.19, SB 9.3.16
  sadhvi—the chaste    SB 1.13.30, SB 1.17.27
  sadhvi—O chaste one    SB 1.17.10-11, SB 3.14.24
  sadhvi—the chaste lady    SB 1.13.58
  sadhvi—the virtuous lady    SB 3.17.2
  sadhvi—Sati    SB 4.2.16
  sadhvi—the chaste wife    SB 6.19.21
  sadhvi—a chaste woman    SB 7.11.26-27
  sadhvi—virtuous lady    SB 3.25.24
  sadhvi—O virtuous lady    SB 3.26.39

Compound Sanskrit Words Containing: sadhvi

  sadhvi hana—being so chaste    Madhya 9.112