Meaning of the Sanskrit Word: sadhi

  śādhi—just instruct    Bg 2.7
  śādhi—give instruction    SB 3.13.9
  śādhi—please tell    SB 3.23.27
  sādhi—derive    Madhya 6.81
  sādhi—inducing    Antya 6.168
  sādhi—soliciting    Antya 9.18
  sādhi—collecting    Antya 9.32
  saba sādhi—executing all these processes    Madhya 22.59

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z