Meaning of the Sanskrit Word: sabakare

  sabākāre—all of them    Adi 7.150, Madhya 3.16, Madhya 7.42, Antya 12.80
  sabākāre—to all of them    Madhya 3.158, Madhya 11.172, Madhya 12.92, Antya 9.144
  sabākāre—unto all of them    Madhya 3.169, Madhya 10.30, Madhya 12.199
  sabākāre—to everyone    Adi 9.36
  sabākāre—for all    Adi 12.53
  sabākāre—everyone    Madhya 3.171
  sabākāre—to all the devotees    Madhya 3.192
  sabākāre—to all    Antya 6.98
  iṅhā-sabākāre—to all these devotees    Madhya 6.44
  iṅhā-sabākāre—all of them    Antya 9.120
  tomā sabākāre—all of you    Antya 6.261

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z