Meaning of the Sanskrit Word: rupi

  rūpī—taking form    SB 9.10.13
  matsya-rūpī—who had assumed the form of a fish    SB 8.24.54
  siddha-rūpī—perfectly self-realized    SB 4.22.16
  ṛkṣa-rūpī—in the form of a stag    SB 3.31.36

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z