Meaning of the Sanskrit Word: rupani

  rūpāṇi—forms    Bg 11.5, SB 1.15.35, SB 3.17.31, SB 3.24.31, SB 3.25.35, SB 4.19.23, SB 4.29.66, SB 10.8.15, Adi 5.77, Madhya 20.251
  rūpāṇi—His transcendental forms    SB 6.4.33, SB 10.2.37
  rūpāṇi—His forms    SB 1.3.37
  rūpāṇi—in various forms    SB 1.10.25
  rūpāṇi—appearances    SB 1.14.2
  rūpāṇi—the forms    SB 3.21.51
  rūpāṇi—form    SB 7.12.26-28
  rūpāṇi—varieties of forms, such as Matsya, Kūrma, Varāha, Rāma and Nṛsiṁha    SB 10.2.29
  guṇa-karma-anu-rūpāṇi—according to His attributes and activities    SB 10.8.15

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z