Meaning of the Sanskrit Word: rupan

  rūpān—forms like that    SB 1.2.26
  śākhā-rūpān—represented as branches    Adi 10.7
  śākhā-rūpān—in the form of different branches    Adi 11.4
  śākhā-rūpān—in the form of branches    Adi 12.3
  ghora-rūpān—demigods with fearful bodily features    Madhya 24.123
  sa-rūpān—all of them equally beautiful    SB 9.3.16

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z