Meaning of the Sanskrit Word: rsabhah

  rsabhah—Rsabha    SB 2.7.10, SB 5.19.16, SB 5.20.39, SB 6.10.19-22, SB 8.13.20, SB 9.22.7
  rsabhah—the chief    SB 2.4.22, SB 8.12.43, SB 9.11.35
  rsabhah—the best    SB 2.8.29, SB 5.4.2
  rsabhah—Lord Rsabha    SB 5.4.19, SB 5.5.35
  rsabhah—supreme leader    SB 1.10.26
  rsabhah—the best of the Kurus    SB 3.5.1
  rsabhah—the noblest of all living entities    SB 3.14.34
  rsabhah—the crest jewel    SB 3.19.28
  rsabhah—the presiding Deity of all demigods    SB 4.2.34
  rsabhah—Lord Rsabhadeva    SB 6.8.18
  rsabhah—the leader    SB 9.5.15
  rsabhah—the bulls    SB 1.14.19
  rsabhah—the best men    SB 1.14.32-33
  rsabhah—the chief    SB 2.6.43-45
  rsabhah—chiefs    SB 4.1.29

Compound Sanskrit Words Containing: rsabhah

  animisa-rsabhah—the chief of all the demigods    SB 5.3.16
  asura-rsabhah—the best of the asuras, Vrtrasura    SB 6.11.2-3
  bharata-rsabhah—Maharaja Pariksit    SB 2.3.13
  bharata-rsabhah—the best of the descendants in Bharata Maharajaís dynasty, namely Maharaja Yudhisthira    SB 7.15.78
  deva-rsabhah—Deva-rsabha    SB 6.6.5
  kaurava-rsabhah—the best amongst the Kauravas    SB 3.4.24
  ksatriya-rsabhah—the best of the ksatriyas    SB 9.15.17-19
  purusa-rsabhah—the Supreme Person    SB 4.11.17
  purusa-rsabhah—the best of human beings.    SB 4.23.9
  purusa-rsabhah—a nice male.    SB 9.1.22
  varada-rsabhah—the best of the benefactors    SB 5.3.10
  vibudha-rsabhah—all the great demigods    SB 6.9.19
  vibudha-rsabhah—O best of the intelligent demigods    SB 6.9.48
  rsabhah uvaca—Lord Rsabhadeva said    SB 5.5.1