Meaning of the Sanskrit Word: rakhila

  rakhila—kept    Madhya 1.61, Madhya 3.52, Madhya 4.103, Madhya 6.8, Madhya 6.252, Madhya 9.303, Madhya 9.325, Madhya 10.188, Madhya 19.9
  rakhila—kept.    Madhya 4.139, Madhya 10.61, Madhya 10.136, Madhya 11.81
  rakhila—kept    Madhya 10.185, Antya 3.167, Antya 12.98, Antya 13.70
  rakhila—stopped    Madhya 3.134, Antya 10.77
  rakhila—kept.    Madhya 1.266, Antya 10.55
  rakhila—kept it.    Adi 10.58
  rakhila—kept him.    Adi 10.96
  rakhila—suspended    Madhya 3.135
  rakhila—kept aside    Madhya 4.33
  rakhila—remained.    Madhya 5.82
  rakhila—saved    Madhya 12.201
  rakhila—kept back    Madhya 17.197
  rakhila—protected    Antya 9.79
  rakhila—you kept.    Madhya 5.153
  rakhila—detained    Antya 1.20
  rakhila—kept it    Antya 1.80
  rakhila—kept reserved    Antya 13.70

Compound Sanskrit Words Containing: rakhila

  ardheka rakhila—accepted half.    Antya 8.86
  dhariya rakhila—was kept    Antya 12.104
  dhariya rakhila—kept.    Antya 13.124
  ghatiyale rakhila—were checked by the toll collector    Antya 12.17
  nrtya rakhila—stopped the dancing    Antya 7.77
  nacana rakhila—stopped causing the dancing    Antya 20.148
  pratijna rakhila—kept the promise.    Madhya 16.144
  rakhila dhariya—kept in stock    Antya 10.131
  rakhila jivana—you saved My life    Antya 13.85
  rakhila dahine—He kept on His right side.    Antya 6.83
  sange rakhila—he kept with him.    Antya 11.77
  sthapya rakhila—kept deposited.    Madhya 19.8