Meaning of the Sanskrit Word: rajyam

  rajyam—kingdom    Bg 1.31, Bg 1.32-35, Bg 2.8, Bg 11.33, SB 1.14.9, SB 1.19.3, SB 4.22.44, SB 6.15.21-23, SB 9.9.43, Madhya 23.25 (and more...)
  rajyam—the kingdom    SB 1.9.49, SB 9.5.26, SB 9.10.8, SB 9.18.2, SB 9.22.14-15
  rajyam—his kingdom    SB 8.1.7, SB 9.8.30
  rajyam—post of ruler over the kingdom    SB 4.22.45
  rajyam—a kingdom that extended all over the world    SB 5.14.43
  rajyam—his fatherís property, the kingdom    SB 9.2.15

Compound Sanskrit Words Containing: rajyam

  pitr-rajyam—the fatherís property, the kingdom    SB 9.22.12-13
  svam rajyam—own kingdom    SB 1.8.5