Meaning of the Sanskrit Word: rajna

  rājñā—by the King    SB 1.8.45, SB 1.12.35, SB 1.12.36, SB 1.17.43-44, SB 1.18.32, SB 1.18.49, SB 1.19.40, SB 2.4.11, SB 2.8.27, SB 2.10.51 (and more...)
  rājñā—King Yudhiṣṭhira    SB 1.15.1
  rājñā—by the government    SB 5.14.22
  rājñā abhihitam—having been addressed by the King (Bhagīratha)    SB 9.9.9

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z