Meaning of the Sanskrit Word: rajaya

  rājāya—unto the Mohammedan government    Antya 6.19
  bhoja-rājāya—unto the King of the Bhojas, Kaṁsa    SB 10.4.2
  deva-rājāya—unto King Indra    SB 8.11.30
  mahā-rājāya—unto the supreme king, or the king of all kings    SB 5.19.3
  ādi-rājāya—upon the original king    SB 4.19.41

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z