Meaning of the Sanskrit Word: rajanyah

  rājanyaḥ—the kṣatriyas    SB 8.5.41, SB 9.7.14
  rājanyaḥ—the royal order    SB 4.23.32
  rājanyaḥ—a kṣatriya    SB 5.26.29
  rājanyāḥ—members of the royal family, or kṣatriyas    SB 5.26.22
  rājanyaḥ ca—and the kṣatriya    SB 7.11.18-20

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z