Meaning of the Sanskrit Word: rahena

  rahena—stays    Madhya 17.58, Madhya 17.64, Antya 16.3
  rahena—remains    Madhya 20.165, Antya 18.77
  rahena—let Him stay    Madhya 3.21
  rahena—the Lord stays    Madhya 5.105
  rahena—keeps Himself    Madhya 10.8
  rahena—stayed    Antya 14.8
  rahena—remained    Antya 14.8

Compound Sanskrit Words Containing: rahena

  rahena etha—remains here.    Antya 9.94
  rahena prabhu—Sri Caitanya Mahaprabhu remained    Antya 12.128
  rahena sabe—all of them are living    Antya 7.59