Meaning of the Sanskrit Word: rahasya

  rahasya—joking    Madhya 20.86
  atyanta rahasya—extremely mysterious    Madhya 8.200
  rahasya nahe—there is no joking    Madhya 20.87
  rahasya-darśana—seeing of the mystery of the activities.    Madhya 13.60

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z