Meaning of the Sanskrit Word: raghu

  raghu—Raghu    SB 2.7.43-45, Madhya 13.73, Madhya 17.90
  raghu—Raghunātha dāsa    Antya 6.273, Antya 6.282
  raghu-nāthera—of Lord Rāmacandra    Antya 4.31, Antya 4.40
  raghu-miśra—of the name Raghu Miśra    Adi 12.86
  raghu-nātha—of Lord Rāmacandra    Antya 4.30
  raghu-nātha dekhi—after seeing Lord Rāmacandra, the descendant of Mahārāja Raghu    Madhya 9.18
  raghu-nāthe—unto Lord Raghunātha (Lord Rāmacandra)    Antya 4.27
  raghu-nāthera—of Lord Raghunātha    Antya 4.42
  raghu-nāthera caraṇa—the lotus feet of Lord Raghunātha?'    Antya 4.38
  raghu-pateḥ—of Lord Rāmacandra    SB 9.11.20
  raghu-patim—unto Lord Rāmacandra    SB 9.11.21
  raghu-patiḥ—Lord Rāmacandra    SB 9.10.16
  svarūpera raghu—the Raghunātha of Svarūpa Dāmodara    Antya 6.203
  āra raghu—and another Raghunātha    Adi 10.148

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z