Meaning of the Sanskrit Word: puru

  puru—greatly    SB 1.18.44
  puru—great    SB 4.8.21
  puru—manifold    SB 4.24.61
  puru—very much    SB 4.28.14
  puru—completely    SB 8.17.9
  pūru—Pūru    SB 8.5.7
  nṛṇām puru-rujām—of the diseased living entities    SB 2.7.21
  puru-śakti-bhājaḥ—of the supreme powerful Lord.    SB 2.7.39
  puru-śaktiḥ—the all-powerful    SB 2.4.7
  puru-dayena—very merciful    SB 3.31.18
  puru-guṇaiḥ—although fully qualified    SB 7.9.8
  puru-hūtaḥ—known by so many names    SB 8.1.13
  puru-kṛpayā—because of great mercy    SB 5.25.10
  puru-kārakavān—resulting in fruitive action    SB 2.7.47
  puru-prauḍhāḥ—highly experienced    SB 3.2.9
  puru-rāji-maṇḍalaiḥ—by different encirclements of associates    SB 10.13.8
  pūru-vaṁśaḥ—the descendants of King Pūru    SB 3.8.1

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z