Meaning of the Sanskrit Word: pujayam

  pūjayām—by worshiping    SB 4.22.4
  pūjayām āsa—worshiped    SB 1.9.10, SB 7.15.78
  agra-pūjāyām—the first to be worshiped    SB 7.14.35
  pūjayām āsa—worship    SB 1.4.33
  pūjayām āsa—welcomed    SB 1.9.9
  pūjayām āsa—offered worship    SB 4.21.6
  pūjayām āsa—he worshiped    SB 9.4.31-32
  pūjayām āsa—praised    SB 10.1.52

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z