Compound Sanskrit Words Containing: praveksyatah

  yat-pravekṣyataḥ—of one who forcibly enters that tract of land    SB 5.17.15

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z