Meaning of the Sanskrit Word: pravartate

  pravartate—emanates    Bg 10.8, Madhya 24.189
  pravartate—acts.    Bg 5.14
  pravartate—prevail    SB 2.9.10
  pravartate—shall begin.    SB 3.11.34
  pravartate—occurs    SB 4.11.16
  pravartate—exists    Madhya 20.270

Can't find any compound Sanskrit words containing pravartate.