Meaning of the Sanskrit Word: pravaram

  pravaram—unique    SB 4.12.27
  pravaram—most honored    SB 5.9.1-2

Compound Sanskrit Words Containing: pravaram

  adri-pravaram—the best among mountains    SB 4.6.8
  amara-pravaram—the chief of the demigods    SB 4.24.24-25
  satajit-pravaram—headed by Satajit    SB 5.15.14-15