Meaning of the Sanskrit Word: pravaram

  pravaram—unique    SB 4.12.27
  pravaram—most honored    SB 5.9.1-2
  adri-pravaram—the best among mountains    SB 4.6.8
  amara-pravaram—the chief of the demigods    SB 4.24.24-25
  śatajit-pravaram—headed by Śatajit    SB 5.15.14-15

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z