Meaning of the Sanskrit Word: pravarah

  pravarah—better    SB 3.29.28, SB 3.29.29
  pravarah—who was the best    SB 10.8.48
  pravarah—all chieftains    SB 1.14.31
  pravarah—most respectful    SB 4.19.5
  pravarah—the chief    SB 9.6.3
  pravarah—most prominent    SB 9.7.1
  pravarah—chief    Madhya 23.87-91

Compound Sanskrit Words Containing: pravarah

  gandharva-pravarah—the best of the Gandharvas    SB 4.15.7, SB 8.18.8
  bahu-rca-pravarah—the best of those conversant with the Rg Veda    SB 9.17.1-3
  deva-pravarah—the chief of the demigods    SB 8.6.3-7
  deva-pravarah—O best of the demigods    SB 6.1.46
  patattri-pravarah—the chief among birds    SB 5.24.6
  putra-pravarah—the prominent son    SB 9.7.1
  padapa-pravarah—the best of trees    SB 5.16.12
  raja-rsi-pravarah—most exalted among the saintly royal order    SB 5.15.6
  vira-pravarah—the chief of the heroes    SB 4.23.13