Meaning of the Sanskrit Word: pravara

  pravara—excellent    SB 5.3.3, SB 5.3.4-5
  pravara—highest    SB 5.1.6
  pravara—of the best    SB 5.24.12
  pravara—Pravara (in some readings, Pauvara)    SB 9.24.53-55
  pravara—best    Antya 1.165
  pravara—the foremost    SB 3.33.32

Compound Sanskrit Words Containing: pravara

  angirah-pravara-sutam—the son of the brahmana descending from the Angira family    SB 5.9.13
  brahma-rsi-pravara-sabhayam—in a meeting of first-class brahmanas    SB 5.4.19
  nana-mani-pravara—of valuable gems    SB 5.24.9
  pravara-antaram—differences between one another    SB 9.16.37
  sarit-pravara—of the Ganges    SB 3.28.22
  sarit-pravara—the most important river of all    SB 5.7.10
  sarit-pravara—the great river    SB 5.24.17