Meaning of the Sanskrit Word: prasadat

  prasadat—by the mercy    SB 8.24.58, SB 9.18.43, Adi 6.1, Madhya 1.1
  prasadat—mercy    Bg 18.56
  prasadat—My mercy    Bg 18.58
  prasadat—by the grace of    SB 3.1.42
  prasadat—mercy of    SB 3.14.47
  prasadat—by satisfaction   

Compound Sanskrit Words Containing: prasadat

  tat-prasadat—by His grace    Bg 18.62
  tat-prasadat—by Lord Sivaís mercy    SB 5.24.28
  tvat-prasadat—by Your mercy    Bg 18.73
  vyasa-prasadat—by the mercy of Vyasadeva    Bg 18.75
  yat-prasadat—by whose mercy    Madhya 20.1