Meaning of the Sanskrit Word: prapadye

  prapadye—I surrender.    SB 3.24.33, SB 8.3.3, Adi 1.8, Adi 1.9, Adi 1.10, Adi 1.11, Adi 5.13, Adi 5.50, Adi 5.93, Adi 5.109 (and more...)
  prapadye—surrender.    SB 3.24.32, SB 4.22.38, SB 9.9.47, Madhya 6.254
  prapadye—surrender    Bg 15.3-4, SB 4.1.20
  prapadye—offer my obeisances.    SB 4.9.16, Antya 6.1
  prapadye—I take shelter.    SB 3.9.15
  prapadye—let me offer my respectful obeisances.    SB 5.19.4
  prapadye—I request everyone to surrender    SB 8.1.16
  prapadye—let us offer our respectful obeisances.    SB 8.5.28
  prapadye—let me surrender.    SB 8.24.49
  prapadye—fully surrendering    SB 8.24.53
  prapadye—I offer.    SB 9.11.21
  prapadye—I accept    SB 9.21.12
  prapadye—I offer full surrender.    SB 10.3.26
  prapadye—offer obeisances.    Madhya 23.1

Compound Sanskrit Words Containing: prapadye

  saranam prapadye—I take shelter of.    Antya 16.53