Meaning of the Sanskrit Word: pranamya

  praṇamya—offering obeisances    Bg 11.14, Bg 11.35, SB 3.24.26, SB 4.1.24, SB 7.4.29, SB 9.4.9, SB 10.10.28, SB 10.10.43
  praṇamya—after offering obeisances    Bg 11.44, SB 6.19.23
  praṇamya—offering his obeisances    SB 8.4.3-4, SB 8.4.5
  praṇamya—bowing down    SB 1.19.31
  praṇamya—after saluting    SB 3.4.20
  praṇamya—by offering obeisances    SB 4.8.62
  praṇamya—having offered obeisances    SB 4.12.28

Can't find any compound Sanskrit words containing pranamya.