Meaning of the Sanskrit Word: pranamya

  pranamya—offering obeisances    Bg 11.14, Bg 11.35, SB 3.24.26, SB 4.1.24, SB 7.4.29, SB 9.4.9, SB 10.10.28, SB 10.10.43
  pranamya—after offering obeisances    Bg 11.44, SB 6.19.23
  pranamya—offering his obeisances    SB 8.4.3-4, SB 8.4.5
  pranamya—bowing down    SB 1.19.31
  pranamya—after saluting    SB 3.4.20
  pranamya—by offering obeisances    SB 4.8.62
  pranamya—having offered obeisances    SB 4.12.28

Can't find any compound Sanskrit words containing pranamya.