Meaning of the Sanskrit Word: pramatha

  pramatha—Pramathas    SB 6.8.25

Compound Sanskrit Words Containing: pramatha

  pramatha-natha—the lord of the ghosts (Mahabhairava)    SB 1.15.9
  pramatha-nathanam—of the lords of the Pramathas    SB 4.2.14-15