Meaning of the Sanskrit Word: pramanam

  pramanam—authority.    SB 3.16.23, SB 3.22.20, SB 3.24.35
  pramanam—evidence    Bg 3.21, Bg 16.24
  pramanam—the evidence    SB 4.2.31, SB 8.19.2
  pramanam—standard    Adi 3.25, Madhya 17.178
  pramanam—extent and measurement    SB 2.8.16
  pramanam—evidential facts    SB 2.8.25
  pramanam—the extent    SB 4.6.7
  pramanam—as evidence or as the right thing    SB 6.2.4
  pramanam—evidences    SB 8.14.11

Compound Sanskrit Words Containing: pramanam

  pramanam ca—also their measurement    SB 3.7.26