Meaning of the Sanskrit Word: prakata

  prakaṭa—manifested    Adi 3.85, Adi 3.95, Adi 4.271-272, Madhya 8.270, Madhya 15.134
  prakaṭa—manifest    Adi 3.6, Madhya 4.173, Madhya 17.110, Madhya 20.379
  prakaṭa—manifestation    Adi 5.99, Madhya 14.117-118
  prakaṭa—manifesting    Madhya 20.381, Madhya 25.102
  prakaṭa—exhibition    Madhya 21.103
  prakaṭa—visible    Adi 13.8
  prakaṭa—appearance    Madhya 4.98
  prakaṭa—discovering    Madhya 25.215
  prakaṭa—known    Antya 6.158
  prakaṭa—exhibited    Antya 18.99
  prakaṭā—manifested    Antya 1.188
  kṛṣṇa prakaṭa—Kṛṣṇa is again manifest    Madhya 18.94
  prakaṭa dekhāya—demonstrated.    Antya 5.24
  prakaṭa ha-ila—became manifested    Madhya 18.91
  prakaṭa ha-ila—became manifest    Antya 15.86
  prakaṭa haila—has appeared    Madhya 4.89
  prakaṭa haya—becomes manifest    Madhya 20.379
  prakaṭa kare—demonstrates    Madhya 20.383
  prakaṭa kari—installing    Madhya 17.168
  prakaṭa karilā—You have demonstrated    Antya 9.131
  prakaṭa kariyā—after manifesting    Madhya 14.90
  prakaṭa kariyā—manifesting    Madhya 14.139
  prakaṭa-līlā—manifested pastimes    Madhya 20.378
  prakaṭa-prakāśa—manifestation of the appearance    Madhya 20.392

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z