Meaning of the Sanskrit Word: prakasananda

  prakasananda—Prakasananda    Adi 7.62, Adi 7.65, Madhya 17.104
  prakasananda—Prakasananda Sarasvati    Madhya 17.115, Madhya 25.71, Madhya 25.87
  prakasananda—the guru, Prakasananda Sarasvati    Madhya 25.46

Compound Sanskrit Words Containing: prakasananda

  prakasananda kahe—Prakasananda Sarasvati replied    Madhya 25.81
  prakasananda-age—before the Mayavadi sannyasi Prakasananda    Madhya 17.105