Meaning of the Sanskrit Word: prakasam

  prakāśam—enlightening    SB 3.4.18, SB 3.4.25
  prakāśam ca—and illumination    Bg 14.22-25

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z