Meaning of the Sanskrit Word: prakasah

  prakasah—manifest    Bg 7.25
  prakasah—quality of illumination    Bg 14.11
  prakasah—manifestive form    Adi 1.75
  prakasah—and illumination    SB 4.31.17

Compound Sanskrit Words Containing: prakasah

  bahih-prakasah—those who can see only the products of external energy.    SB 9.8.22
  prakasah ca—illumination also    SB 9.5.7
  sva-prakasah—self-effulgent    Madhya 8.206