Meaning of the Sanskrit Word: prahuh

  prahuh—said    Bg 15.1, Bg 18.3
  prahuh—call    Bg 18.2, SB 5.5.19
  prahuh—it is said    SB 3.11.12, SB 7.15.55
  prahuh—they say    Bg 6.2
  prahuh—is called    Bg 13.1-2
  prahuh—is said to be    SB 1.4.9
  prahuh—they call    SB 3.26.10
  prahuh—they have said    SB 3.26.16
  prahuh—have opined    SB 4.22.31
  prahuh—people will call    SB 10.2.13
  prahuh—You are sometimes called    SB 10.3.24
  prahuh—they said    Adi 3.58

Can't find any compound Sanskrit words containing prahuh.