Meaning of the Sanskrit Word: prahlada

  prahlada—by Prahlada Maharaja    Madhya 23.8
  prahlada—Prahlada Maharaja    Antya 9.10
  prahlada—to Maharaja Prahlada    Antya 16.52
  prahlada-isa—to the Lord of Prahlada Maharaja    Madhya 8.5
  prahlada-samana—exactly like Prahlada Maharaja    Adi 10.45
  prahlada-adi—and devotees like Prahlada    Antya 3.263
  prahlada-adibhyah—unto Prahlada and others    SB 1.3.11
  saksat prahlada—incarnation of Prahlada Maharaja    Madhya 15.165

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z