Meaning of the Sanskrit Word: pracoditah

  pracoditaḥ—being asked.    SB 3.25.4
  pracoditāḥ—being encouraged    SB 4.16.3
  pracoditāḥ—being inspired.    SB 8.14.3
  bhagavat-pracoditaḥ—being instructed by the Supreme Personality of Godhead    SB 10.3.47
  vasudeva-pracoditaḥ—being inspired by Vasudeva.    SB 10.8.1

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z