Meaning of the Sanskrit Word: prabhuke

  prabhuke—Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu    Madhya 1.241, Madhya 6.30, Madhya 6.199, Madhya 6.280, Madhya 7.51, Madhya 7.84, Madhya 7.110, Madhya 9.52, Madhya 9.290, Madhya 9.326 (and more...)
  prabhuke—Śrī Caitanya Mahāprabhu    Madhya 9.250, Madhya 10.186, Madhya 11.237, Madhya 14.237, Madhya 16.112, Madhya 16.194, Madhya 17.87, Madhya 17.187, Madhya 17.209, Antya 1.76 (and more...)
  prabhuke—unto the Lord    Adi 7.62, Adi 7.156, Adi 12.44, Adi 17.61, Madhya 1.259, Madhya 1.278, Madhya 3.135, Madhya 3.168
  prabhuke—the Lord    Adi 14.38, Adi 16.106, Adi 17.47, Adi 17.248, Madhya 1.244, Madhya 1.277, Madhya 3.122, Madhya 9.89
  prabhuke—unto Lord Caitanya Mahāprabhu    Adi 7.154, Madhya 11.202, Madhya 12.173, Madhya 16.60, Madhya 16.183, Madhya 17.160, Madhya 17.190
  prabhuke—unto Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu    Madhya 9.217, Madhya 9.284, Madhya 17.187
  prabhuke—Lord Caitanya Mahāprabhu    Adi 17.12, Madhya 9.303
  prabhuke—to the Lord    Madhya 6.252
  prabhuke beḍaya—they surrounded the Lord    Madhya 17.194
  prabhuke śunāite—to induce Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu to hear.    Antya 5.91
  prabhuke dekhiyā—seeing the Lord    Madhya 3.13
  prabhuke diha—give to Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu    Madhya 6.250
  prabhuke mililā—met Śrī Caitanya Mahāprabhu.    Madhya 11.211
  prabhuke milite—to see Śrī Caitanya Mahāprabhu    Madhya 16.37

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z